RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla klientów Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wobec powyższego Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. przedstawiają następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzaniadanych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. informują, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej 100.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 32 7535378 lub adresem e-mail: iodo@aqua-sprint.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji zadań i obowiązków administratora określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 6 ust. 2
  wskazanej wyżej ustawy,
  b) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  c) w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w celu przeprowadzenia identyfikacji lub weryfikacji Pani/Pana w rozumieniu stwierdzenia i sprawdzenia tożsamości Pani/Pana lub osoby/podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, dokonywania bieżących rozliczeń, rozpatrywania Pani/Pana ewentualnych reklamacji i roszczeń, przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej,
  d) W celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator (wskazany w pkt. a) powyżej) oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy w zakresie doręczania przesyłek, banki w zakresie realizacji płatności,
  podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, ubezpieczyciele w zakresie szkód likwidowanych z polisy ubezpieczeniowej, a także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w tym w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie obsługi serwisowej oprogramowania),
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzanie jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana dane osobowe zostaną zanonimizowane.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust.
  1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w przypadku przetwarzania
  danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie (bez dodatkowych warunków). Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy, w związku z czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji zadań ustawowych.
 9. Pani/Pana dane mogą być poddane profilowaniu w celach grupowania, powiązania z dodatkowymi usługami oferowanymi w ramach umowy wewnątrz przedsiębiorstwa w celu zautomatywozania procesu podejmowania decyzji co do świadczenia dalszej usługi (np. przesyłanie informacji o awariach w formie
  wiadomości SMS lub możliwości wystąpienia zagrożeń)

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego od Pani/Pana działania.

Klauzula informacyjna dla Klientów w wersji PDF

Treść klauzuli informacyjnej dla klientów Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. w wersji PDF

Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą

Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą

Wniosek o realizację praw osób, których dane dotycząj dla klientów Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. w wersji PDF