Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Nagrody i wyróżnienia

AQUA-SPRINT FAIR PLAY

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zostały zaproszone do uczestnictwa w ogólnopolskim programie Fair Play. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Aqua-Sprint została oceniona pozytywnie przez Komisję Regionalną oraz przez Komisję Ogólnopolską i na Gali Finałowej odbywającej się 24 listopada 2017r. otrzymała certyfikat wraz z innymi najlepszymi firmami. „Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. „Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach” złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu powstał program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jego celami są: promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;

poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie. Bardzo istotny jest w tym programie element poddania się firmy zewnętrznemu audytowi przeprowadzanemu przez niezależne instytucje, co wzmacnia jej wiarygodność i rzetelność oraz stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali.
Tego typu firmy, takie jak Aqua-Sprint, zasługują na szczególne wyróżnienie.

AQUA-SPRINT LOKALNY WKŁAD W UNOWOCZEŚNIENIE POLSKI

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. po raz kolejny zostały wyróżnione. Otrzymały nagrodę Wielki Modernizator 2016r. Przyznał ją Instytut Europejskiego Biznesu, który prowadzi konkurs od 2012 r. Instytut ten, przez pięć lat, dokładnie przeanalizował wyniki finansowe aż 70 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce według wartość amortyzacji w latach 2013-2014.

Do analizy zostały wybrane firmy, których przychód netto wyniósł ponad pół miliona złotych. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Zbadał też wartość amortyzacji, na podstawie której przyznaje się tytuł Wielki Modernizator Polski 2016. Jeżeli firma dokonuje dużych odpisów amortyzacyjnych, znaczy że wiele inwestuje, unowocześniając w ten sposób Polskę. Wśród wyróżnionych firm znalazła się właśnie Aqua-Sprint.

WYRÓŻNIENIE DLA WODOCIĄGÓW

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint otrzymały statuetkę Geparda Biznesu za rok 2014 dla przedsiębiorstw z branży usług komunalnych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Nowoczesnego Biznesu. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie tego roku w czasie XI Kongresu Gospodarki Polskiej odbywającego się w Warszawie. Instytut Nowoczesnego Biznesu, który prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r., przez dziesięć lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W najnowszej edycji konkursu, wśród najbardziej dynamicznych firm, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu, policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit, znalazły się właśnie Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint. Ocenę firm przeprowadzają niezależne instytucje, co gwarantuje bezstronność i obiektywizm werdyktów. Wodociągi Siemianowickie, jako młoda firma, od początku swojego krótkiego istnienia znajduje coraz większe i stałe uznanie na rynku. Uznanie to, ma swoje uzasadnienie tylko i wyłącznie w intensywnej pracy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, w wysokiej jakości usług, w dbałości o klienta oraz w rozlicznych działaniach pozabiznesowych.

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA WODOCIĄGÓW SIEMINAOWICKICH AQUA-SPRINT Sp. z o.o.

Wodociągi Siemianowickie zdobyły główną nagrodę w konkursie „INNOSILESIA” w kategorii: „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości za rok 2014r.”. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. Kapituła konkursowa złożona z Prezesa Technoparku Gliwice, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciela sfery nauki, przedstawiciela instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciela sektora przedsiębiorstw orzekła, iż wdrożona w 2014r. Elektroniczna Kompleksowa Obsługa Klienta była najlepszym rozwiązaniem pod względem teoretycznym i praktycznym wśród złożonych projektów. Należy podkreślić, że działanie systemu elektronicznej obsługi w tym aktywnej strony internetowej, zostało sprawdzone na zlecenie Kapituły, przez niezależny, zewnętrzny audyt. Do prestiżowej nagrody dołączono kwotę 10 tys. zł., która zgodnie z regulaminem konkursu jest przeznaczona na szkolenia dla pracowników firmy. Laureatom konkursu nagrody wręczył Marszałek Województwa Śląskiego pan Wojciech Saługa (na zdjęciu w środku, obok Prezesa Zarządu Wodociągów Siemianowickich Piotra Komrausa).