Szukaj

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o..

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • 1. Część dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej nie są dostępne w wersji cyfrowej

Wyłączenia

  • 1. Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, aktualnie trwają prace nad ich dostosowaniem do wersji cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Jęczek
  • E-mail: info@aqua-sprint.pl
  • Telefon: 32 753 53 78

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp realizowany jest z poziomu parteru-chodnika poprzez podwójne drzwi automatyczne. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się przystanek autobusowy, nazwa przystanku w rozkładzie jazdy to Siemianowice Urząd Skarbowy. Dodatkowo poprzez pochylnię zlokalizowaną przy portierni oraz podówjne drzwi automatyczne można uzyskać dostęp do głównego holu, gdzie jest ogólnodostępny sanitariat w tym osobny dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu głównym obok wejścia głównego do Biura Obsługi Klienta znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczonych odpowiednimi znakami poziomymi oraz pionowymi.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym, dla czworonożnych przewodników jest przygotowana specjalna miska z wodą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Wskazane jest umówienie wizyty mailowo z trzydniowym wyprzedzeniem.