Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Informacje o spółce

Dane podstawowe

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą Spółka działa: Wodociągi Siemianowickie Aqua–Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrót Spółki: Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.
Dane o rejestracji: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba: Kraj Polska, województwo śląskie, miasto Siemianowice Śląskie
Adres: ul. Śląska 100 41-100 Siemianowice Śląskie

KRS: 0000317539
NIP: 6431732248
REGON: 241018588
BDO: 000 111 832

Przedmiot działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. według Polskiej Klasyfikacji działalności jest: 

  1. PKD 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  2. PKD 3700Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  3. PKD 3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i gorącą wodę,
  4. PKD 4222Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i rozdzielczych,
  5. PKD 4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  6. PKD 4950B Transport rurociągowy pozostałych towarów.