Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej

Fizykochemia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) n.d. 6.5 - 9.5 7.4
2 Mętność NTU Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 0.6
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC μS/cm 2500 225
4 Zapach n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Akcpetowalny
5 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.11
6 Mangan μg/L Mn 50 6.0
7 Żelazo ogólne μg/L Fe 200 80.0
8 Barwa mg/L Pt Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 5.0
9 Glin μg/L Al 200 21.0
10 Smak n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny
11 Temperatura oC n.d. 6
12 Amonowy jon mg/L NH4 0.5 <0.05
13 Twardość ogólna mg/L CaCO3 60-500 120
14 Magnez mg/L 30-125 <7.0
15 Azotany mg/L NO3 50 6.0
16 Chlorki mg/L Cl 250 23
17 Siarczany mg/L SO4 250 27
18 Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) mg/L O2 5 1.2
19 Chrom ogólny μg/L 50 <2.0
20 Kadm μg/L 5.0 <0.5
21 Miedź mg/L 2.0 <0.003
22 Nikiel μg/L 20 <5.0
23 Ołów μg/L 10 <3.0
24 Arsen μg/L 10 <3.0
25 Srebro mg/L 0.010 <0.0010
26 Trichlorometan (Chloroform) μg/L 30 9
27 Bromodichlorometan μg/L 15 2.6
28 Suma THM μg/L 100 12

Mikrobiologia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)stopniach oC po 72h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian 46
2 Bakterie grupy coli NPL/100ml 0.0 0.0
3 Escherichia coli NPL/100ml 0.0 0.0
4 Enterokoki jtk/100ml 0.0 0.0
5 Clostridium perfringens jtk/100ml 0.0 0.0