Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Jakość wody

Średnie wyniki analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej

Fizykochemia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Stężenie jonowe wodoru (pH) n.d. 6.5 - 9.5 7.3
2 Mętność NTU Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 0.7
3 Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC μS/cm 2500 261
4 Zapach n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Akcpetowalny
5 Temperatura oC n.d. 21
6 Chlor wolny mg/L Cl2 0.3 0.21
7 Mangan μg/L Mn 50 7.0
8 Żelazo ogólne μg/L Fe 200 59.0
9 Barwa mg/L Pt Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian 5.0
10 Glin μg/L Al 200 36.0
11 Smak n.d. Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian Akceptowalny
12 Twardość ogólna mg/L CaCO3 60-500 114
13 Magnez mg/L 30-125 6.80
14 Azotany mg/L NO3 50 3.80
15 Chlorki mg/L Cl 250 18
16 Siarczany mg/L SO4 250 28
17 Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) mg/L O2 5 0.92
18 Chrom ogólny μg/L 50 <2.0
19 Kadm μg/L 5.0 <0.5
20 Miedź mg/L 2.0 <0.01
21 Nikiel μg/L 20.0 <5.0
22 Ołów μg/L 10.0 <3.0
23 Arsen μg/L 10.0 <3.0
24 Srebro mg/L 0.01 <0.001
25 Trichlorometan (Chloroform) μg/L 30.0 12
26 Bromodichlorometan μg/L 15.0 4.1
27 Suma THM μg/L 100.0 18
28 Amonowy jon mg/L NH4 0.5 <0.05

Mikrobiologia

L.p. Analizy Jednostka Najwyższe dopuszczalne wartości Średnia
1 Ogólna liczba mikroorganizmów w (22 +/- 2)stopniach oC po 72h jtk/1ml bez nieprawidłowych zmian 80
2 Bakterie grupy coli NPL/100ml 0.0 0.0
3 Escherichia coli NPL/100ml 0.0 0.0
4 Enterokoki jtk/100ml 0.0 0.0
5 Clostridium perfringens jtk/100ml 0.0 0.0