Zmiana cen wody i ścieków

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08 listopada 2021r., z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie otrzymaliśmy Decyzję, poprzez którą został skrócony czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki i została zatwierdzona nowa taryfa na terenie naszego miasta. Wejdzie ona w życie dnia 01 grudnia 2021r. Na mocy w/w Decyzji od 1 grudnia 2021r. do 30 listopada 2022r.

  • cena za 1 m³ wody wyniesie 6,85 zł netto/7,40 zł brutto,
  • cena za 1 m³ ścieków 9,16 zł. netto/9,89 zł brutto.

Wody Polskie są zewnętrznym regulatorem cen. Zanim został on powołany, za ceny usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odpowiadała gmina, tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – w zakresie weryfikacji taryf oraz rada gminy (miasta), która miała kompetencje do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryfy. W rezultacie uprawnienia związane z regulacją rynku, można powiedzieć, były rozproszone lokalnie. Powołanie organu nadzoru stało się zabezpieczeniem interesu odbiorców usług, poprzez kontrolę nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna i uzasadniona ponoszonymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne kosztami. W konsekwencji odbiorcy usług nie są uzależnieni od taryfy ustalanej samodzielnie przez przedsiębiorstwo czy gminę na podstawie wyłącznie informacji przekazanych przez przedsiębiorstwo wod-kan, ponieważ jest ona analizowana i weryfikowana przez organ nadzoru jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wody Polskie przeprowadziły analizę kryteriów i warunków ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz dokonały weryfikacji kosztów, z punktu widzenia celowości ich ponoszenia. Siemianowice Śląskie nie posiadają własnej oczyszczalni ścieków. Całość ścieków jest oddawana do oczyszczalni, będącej własnością Katowickich Wodociągów. Również całość wody jest kupowana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Ponieważ nastąpił wzrost cen u obu firm, automatycznie wzrosły koszty w naszych Wodociągach. Poza tym, nowe stawki pokrywają wszystkie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz koszty związane z działalnością inwestycyjną. Koszty remontów oszacowano zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych. Głównym powodem zmiany taryfy jest wzrost kosztów wynikających z podwyżki cen hurtowych wody i ścieków u podmiotów zewnętrznych, na które Aqua-Sprint nie ma wpływu oraz konieczna działalność mająca na celu utrzymanie urządzeń wod-kan oraz nakłady na inwestycje, szczegółowo określone we wspomnianym Planie.

Istotne również jest to, iż zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa została określona na trzy lata.

Od grudnia 2022r., cena wody wyniesie 6,94 zł netto, a ścieków 9,18 zł netto.

Od grudnia 2023r., cena wody wyniesie 7,01 zł netto, a ścieków 9,21 zł netto.

Do cen netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.